Alles over de werkagenda

Eind december is het regioplan Midden Nederland opgeleverd. Een dik pakket met veel ambities. In januari 2024 zijn we gestart met het concretiseren van de ambities voor Zuidoost Utrecht. Dat heeft geresulteerd in een voorlopige werkagenda, voor 2024 binnen de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

De werkagenda in beeld

Versterken eerstelijn en sociale basis

De focus van dit thema is momenteel gericht op het versterken van de eerstelijn (zorg en sociaal domein/welzijn) in Zuidoost Utrecht. Dit wordt gedaan door een multidisciplinaire werkgroep met een brede vertegenwoordiging vanuit de eerstelijn. De landelijke visie op de eerstelijnszorg 2030 vanuit het Ministerie van VWS is hierbij het vertrekpunt en hierbij wordt nadrukkelijk de vertaling gemaakt naar een regionaal kader en aansluiten bij wat er al is cq. loopt. Hierbij worden de gemeentehubs in ZOU centraal gepositioneerd. Zij ondersteunen de hechte wijkverabnden en hebben zicht op bestaande samenwerkingen.
 
Daarnaast wordt doorgewerkt aan een sterke en continue huisartsenzorg, zetten we in op gemeenschapskracht en zelfredzaamheid en worden de diverse ketenaanpakken doorontwikkeld. 

Gezond ouder worden

Binnen het thema Gezond ouder worden starten we met twee domeinoverstijgende thema’s. We focussen op het thema reablement. Reablement is een manier van werken en denken waarmee we ouderen ondersteunen hun eigen leven te leiden, zoals ze dat zelf willen. Deze manier van werken is niet volledig nieuw, maar vraagt wel om verbinding tussen diverse domeinen. In 2024 gaan we met elkaar onderzoeken wat we in de regio al doen, en waar behoefte aan is. Op basis van deze inventarisatie wordt een plan voor vervolg gemaakt. 

Naast reablement geven we ook aandacht aan mantelzorgondersteuning. In 2024 brengen we in beeld welke initiatieven er zijn en hoe we een sterkere ondersteuning kunnen bieden. 

Naast deze domeinoverstijgende thema’s lopen er diverse trajecten binnen de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Deze worden op een later moment, daar waar nodig, verbreed naar andere domeinen. Te denken valt hierbij aan proactieve zorgplanning, coördinatie wijkverpleging en inzet van zorgtechnologie. 

Mentale weerbaarheid en gezondheid

Binnen dit thema wordt gefocust op het Netwerk Mentale Gezondheid, waar het Verkennend Gesprek en het project Wachten Waard binnen vallen. Er is een multidisciplinaire werkgroep gestart per mei. Wanneer er een definitief bestuurlijk kader vanuit Midden-Nederland bekend is, kan worden gestart met het NMG in de vorm van een pilot binnen de gemeente. Uiteindelijk komt er een bouwplaats voor de uitvoering. 

Daarnaast wordt ingezet op peer-support, hiervoor wordt op Midden-Nederland gewerkt aan een bestuurlijk kader, en preventie. Hierin wordt het stuk digitale zelfhulp ook meegenomen. 

Preventie

Binnen het thema preventie ligt de focus op de 5 ketenaanpakken: 

  • Kind op gezond gewicht
  • Valpreventie
  • Kansrijke start
  • Welzijn op Recept
  • GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) bij volwassenen. 
 
Naast deze ketenaanpakken wordt er gekeken naar alcohol- en middelen preventie bij jongeren. 

Jeugd

Binnen het thema jeugd speelt de hervormingsagenda een grote rol. We proberen hulp dichterbij in de wijk te organiseren en er wordt meer de verbinding gezocht met andere domeinen. 

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.