Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen.

De leden van het kernteam staan open voor al je vragen en suggesties en komen graag met je in contact, dus stuur ze gerust een e-mail.

 

Elske Faber, clustermanager zorgvernieuwing. 
Kartrekker Versterken eerstelijn en sociale basis

Vanuit UNICUM Huisartsenzorg is Elske Faber betrokken bij het onderwerp Versterken eerstelijn. Enerzijds vanuit de huisartsen, die voor veel mensen toch de eerste zorgverleners zijn, waar ze naartoe gaan met vragen. Anderzijds ook vanuit de lokale samenwerkingsverbanden: de gemeentehubs. Hier werkt de eerstelijnszorg samen met sociaal domein en welzijn om de toegang tot zorg en ondersteuning voor iedereen te realiseren.

De eerstelijn vangt het grootste deel van de zorgvragen op. Eerstelijnszorg is zorg dicht bij de inwoner. Goede afspraken tussen eerstelijnszorgaanbieders en sociaal domein maken dat inwoners met hun vragen op het juiste adres terecht kunnen. Dat doen we voor iedere inwoner, van 0 tot 100+ jaar oud.

Contact: e.faber@unicum-huisartsenzorg.nl

Ilse Zuurhout, Procescordinator VVT
Kartrekker Gezond ouder worden

Het IZA benadrukt het belang van samenwerking om de zorg en ondersteuning in de regio toegankelijk te houden, zodat alle inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ik geloof dat samenwerking tussen verschillende zorgdomeinen essentieel is om dit doel te bereiken. Hier draag ik graag aan bij.

Contact: ilse@vanitotz.nl

René van Zijl, projectmanager IZA
Kartrekker Mentale Weerbaarheid en Gezondheid
 
Mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp tegenwoordig met de veranderende wereld om ons heen. Daarom draag ik graag bij om met ketenpartners en inwoners, te kijken wat nodig is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het luisteren naar wat er nodig is, niet te vergeten wat er al is, het goed kijken wat werkt en daar de verbinding tussen te maken is daarbij van belang. 
Voor het thema Mentale Gezondheid en Weerbaarheid zullen we het Netwerk Mentale Gezondheid verder implementeren. Binnen de ZOU-gemeenten is er al veel inzet  als het gaat om mentale gezondheid. Voor situaties waarbij er nog niet duidelijk is wat de juiste aanpak bij psychische klachten is, zullen we het verkennend gesprek implementeren. Op deze manier wordt er vanuit verschillende domeinen (ervaringsdeskundigheid, sociaal domein, GGZ) met de inwoner en zijn/haar naasten gesproken over de hulpvraag en wat een passend aanbod kan zijn. Andere thema’s op de werkagenda omvatten de verdere inzet van peer-support en het thema preventie.
 

Josje Doorenbosch, coördinator samenwerking GALA regio Zuid Oost Utrecht
Kartrekker Preventie

Als coördinator GALA ondersteun en adviseer ik de gemeenten bij het inrichten,
implementeren en doorontwikkelen van de vijf ketenaanpakken; Kansrijke Start, Kind
naar Gezonder Gewicht, GLI-volwassenen, Valpreventie voor ouderen en Welzijn op
Recept. Ik zorg ook dat de afspraken op regionaal niveau worden gemaakt. Ik streef ernaar om de samenwerking tussen zorg, sociaal domein en welzijn te bevorderen.

Bij de huisarts ben je een patiënt, bij het wijkteam ben je een cliënt, bij het
welzijnswerk ben je een vrijwilliger of een bewoner. Naast je wonen de buren. Maar
het gaat altijd over mensen. Mijn drijfveer is om de complexe dingen eenvoudig uit te leggen. Zodat iedereen dit weer mee terug kan nemen in zijn of haar werk.

Contact: J.Doorenbosch@wijkbijduurstede.nl

 

Corinne Brinkman, beleidsadviseur IZA voor de 5 gemeentes in ZOU 

Michiel van Hees, regiocoördinator IZA ZOU

Ik werk al 27 jaar in dit veld en ik vind het belangrijk om me in te zetten om de zorg beter te maken voor mensen die er gebruik van maken: cliënten, medewerkers en maatschappij. De aanleiding voor het IZA is de uitdaging om straks alle zorgvragen te kunnen beantwoorden die er zijn. Daar moeten we iets mee doen, en door het op een dusdanige manier te doen dat het ook aansluit bij gemeenschapskracht, dat vind ik heel erg belangrijk. We kunnen er als maatschappij veel meer voor zorgen dat je het met elkaar doet, dat iedereen een rol krijgt en meedoet in de maatschappij, dat je van betekenis bent voor anderen, wie je ook bent. Ook al heb je een verslaving, psychische kwetsbaarheid, ben je oud, kom je net in Nederland wonen, heb je een verstandelijke beperking of heb je net als ik diabetes. De uitdaging van IZA biedt de mogelijkheid om daarin te investeren, en het is leuk om te merken dat dat ook lukt. Het raakvlak van IZA met andere gebieden zoals beschermd wonen en het samenwerken met verschillende domeinen biedt ook veel mogelijkheden en zorgt ervoor dat we elkaar veel beter weten te vinden. Door elkaar te spreken kun je samen tot oplossingen komen door bijvoorbeeld twee problemen bij elkaar te brengen, zoals mensen die eenzaam zijn in een groot huis en mensen die een tijdelijke woonplek zoeken. Ondanks de vele overleggen en de ingewikkelde governance word ik er blij van!

Contact: michiel@cqp.nl 

Naomi van Selm, regiocoördinator ondersteuning

In mijn studie gezondheidswetenschappen heb ik veel geleerd over de toekomst van de zorg, de oplopende zorgkosten en met name het toenemende personeelstekort en wat daar oplossingen voor zouden kunnen zijn. Ik vind het mooi om nu lokaal aan de uitwerking van het IZA mee te werken om de zorg toekomstbestendig te maken. Daarbij vind ik het erg belangrijk dat de zorg toegankelijk, passend en betaalbaar is voor iedereen maar met name voor de mensen die de zorg het meeste nodig hebben. Daar zet ik me graag voor in. Daarnaast krijg ik energie van de toenemende domeinoverstijgende samenwerking die het IZA teweegbrengt, dat zorgprofessionals elkaar steeds beter weten te vinden en samen nadenken over oplossingen, want ik geloof dat daarin grote kansen liggen!

Contact: naomi@cqp.nl 

 

Annet Bolsenbroek, Zilveren Kruis

De missie van Zilveren Kruis is gezondheid dichterbij voor iedereen. We geloven dat mensen zich beter voelen als ze invloed hebben op hun gezondheid. Of ze nu ziek of gezond zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat mensen op een duurzame manier omgaan met hun eigen gezondheid, zodat ze zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. 

Aandacht voor gezondheid vraagt om een brede insteek en goede samenwerking: het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Daarom werkt Zuidoost Utrecht Verbonden samen met zorgverleners, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en inwoners in Zuidoost Utrecht aan de zorgtransformatie zoals die in het Integraal Zorgakkoord bedoeld is. Met het regioplan en de werkagenda als basis. En natuurlijk met het beleid en contractafspraken. Om gezondheid dichterbij te brengen, hebben we iedereen nodig. Samen kan het beter!

Contact: Annet.Bolsenbroek@zilverenkruis.nl

 

Sophie Schmitz, senior adviseur Raedelijn 

Vanuit Raedelijn werken we aan samenwerking en verbinding in de regio. De komst van het IZA heeft de noodzaak van samenwerking nogmaals onderstreept. Mijn rol in het kernteam ZOU ligt, samen met mijn collega Babs Matthieu, voornamelijk op het coördineren en aanjagen van het proces. Samenwerken is ingewikkeld en ontstaat niet zomaar. Echter is samenwerken wel dé manier om de zorg toegankelijk te houden. Ik draag graag bij aan de zorg van de toekomst omdat ik zie hoeveel er op dat vlak te verbeteren is. En de rol in het kernteam is precies waar ik warm voor loop: mensen en ontwikkelingen samenbrengen om gezamenlijk de juiste stappen te zetten.

Contact: sschmitz@raedelijn.nl

Babs Matthieu, senior adviseur Raedelijn
Vanuit Raedelijn hebben wij de mogelijkheid en in mijn optiek een unieke positie om duurzaam te investeren in netwerken en vanuit een onafhankelijke positie aan te jagen, te adviseren en te coördineren. Dit komt goed tot zijn recht bij onze opdracht rondom het IZA in Zuidoost Utrecht. Vanuit onze rol in het kernteam IZA ZOU zijn we nauw betrokken bij de inhoudelijke ontwikkelingen op de diverse thema’s, verbinden we dit aan elkaar en tussen de subregio’s. De hoge mate van betrokkenheid en bevlogenheid van dit team maakt de samenwerking leuk én succesvol. Immers, netwerken is net werken.

Contact: bmatthieu@raedelijn.nl

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.