IZA werkagenda voor Zuidoost Utrecht Verbonden

Eind december is het regioplan Midden Nederland opgeleverd. Een dik pakket met veel ambities. In januari 2024 zijn we gezamenlijk gestart met het concretiseren van de ambities voor Zuidoost Utrecht. Dat heeft geresulteerd in een voorlopige concept werkagenda, voor 2024. De hieronder genoemde projecten hebben voor nu prioriteit. 

 

Versterken eerstelijnszorg en sociale basis

De focus binnen dit thema ligt op het versterken van de regionale samenwerking. Enerzijds vanuit Zuidoost Utrecht Verbonden, en anderzijds op het versterken van de eerstelijns samenwerking, gebaseerd op de visie versterken eerstelijnszorg. In dit kader is een werkgroep ingericht. Zij gaan een vertaalslag maken van de visie naar de subregio Zuidoost Utrecht.
Daarnaast werken we door aan een sterke en continue huisartsenzorg, zetten we in op gemeenschapskracht en zelfredzaamheid en worden de diverse ketenaanpakken doorontwikkeld. 

Gezond ouder worden

Binnen het thema gezond ouder worden wordt ingezet op diverse domeinen. Proactieve zorgplanning wordt doorgezet, specifieke aandacht voor re-ablement, diverse projecten welke een bijdrage leveren aan zorg dichtbij in de wijk, zoals het ontwikkelen van thuis arrangementen en de inzet van tijdelijke zorg. Daarnaast gaan we ook verder met de projectcoördinatie wijkverpleging. Dit moet verheldering geven voor een herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. Aanvullend werken we aan passende zorg; werkafspraken, zorgtechnologie en inzet van hulpmiddelen.

Mentale weerbaarheid en gezondheid

Binnen dit thema ligt de focus op het Netwerk Mentale Gezondheid (MNG). Echter worden de kaders hiervoor op U16-niveau ontwikkeld, en zal de subregio Zuidoost Utrecht in de komende maanden een infrastructuur gaan inrichten om de opzet en implementatie hiervan te faciliteren. Tegelijkertijd zal er gekeken worden naar preventieve maatregelen, zoals het breder beschikbaar maken van e-health modules, digitale stepped-care doorvoeren en het verder uitbreiden van de GGZ-consultatie voor huisartsen en het sociaal domein. 

Preventie en jeugd

Preventie en jeugd zijn twee losse thema’s in Zuidoost Utrecht. De werkagenda van het thema preventie is voornamelijk gericht op het bestendigen van de ketenaanpakken, het inrichten van een preventie infrastructuur en investeren in alcohol- en middelenpreventie op scholen. Binnen het thema jeugd speelt de hervormingsagenda een grote rol. We proberen hulp dichterbij in de wijk te organiseren en er wordt meer de verbinding gezocht met andere domeinen. 

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.