Transitie consultatie palliatieve zorg

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) voert op dit moment een herijking uit van de inzet van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Aanleiding hiervoor is de toekomstige wijziging in de financiering van de consultatiefunctie. Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen rondom Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en is er een toename van het aantal mensen in de palliatieve fase.

Uitwerking per netwerkregio

PZNL streeft naar een meer proactieve inzet van gespecialiseerde zorgverleners voor patiënten, naasten en diens directe zorg- en ondersteuning. Dit kan betekenen dat het Palliatieteam Midden Nederland (PTMN) / Consultteam Vallei & Veluwe in de huidige vorm gaat veranderen. Binnen Septet (consortium Palliatieve zorg Midden Nederland) zal per netwerkregio worden uitgewerkt op welke manier transmurale samenwerking m.b.t. de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners het beste georganiseerd kan worden. Hiervoor zullen o.a. een gedeelde visie en verschillende scenario’s worden opgesteld.

Inventariseren wenselijke samenwerking

De eerste stap is het inventariseren van de huidige en wenselijke wijze waarop van de beschikbare expertise van alle professionals met een palliatieve zorgopleiding gebruik wordt gemaakt. Daarnaast voeren we enkele verdiepende gesprekken, o.a. met ziekenhuisteams en PaTz-groepen. Raedelijn heeft de rol van projectleider in deze transitie en de inventarisatie verloopt via Denise Seelen (dseelen@raedelijn.nl) en Lara Wouda (lwouda@raedelijn.nl).

Ben je betrokken bij palliatieve zorg in de regio Midden Nederland? Vul dan één van onderstaande vragenlijsten in of zet deze door naar collega’s. 

Invullen kan tot 15 september 2023. Hartelijk dank!

  • Dit is de vragenlijst voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals
  • Dit is de vragenlijst voor alle andere professionals (generalisten in de palliatieve zorg)
  • Dit is de vragenlijst voor managers, beleidsmedewerkers, etc (niet-zorgverleners)

Het resultaat van de inventarisatie is een breed beeld van de aanwezige kennis en de inzet van die kennis per netwerkregio. Dit beeld zal gedeeld en geduid worden binnen de netwerken palliatieve zorg. Het vormt de basis voor de daaropvolgende stappen: ontwikkelen visie op regionale consultatie, uitwerken van scenario’s, besluitvorming, formalisering en implementatie.

Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen rond deze transitie is te vinden op de website van PZNL: Transitie consultatie.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mijlpaal regioplan Midden-Nederland

De afgelopen maanden stonden in de regio Zuidoost Utrecht in het teken van het opstellen van het regioplan. Woensdag 13 december is het plan goedgekeurd