Update Regioplan

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de 0.9-versie van de onderdelen van het regioplan die helemaal of  gedeeltelijk op het niveau van  Zuidoost Utrecht worden opgesteld.  Hierin staat beschreven vanuit welke ambitie welke opgaven de hoogste prioriteit hebben en met welke aanpak de regio ZOU hier gehoor aan kan geven. Een tijdlijn en een update van de plannen.

Naar 0.6-versie

In de maanden september tot november kwam de 0.6-versie tot stand. Drie werkgroepen hielden zich elk met één thema bezig. Bij de sessies van de werkgroep ‘versterken sociale basis en eerste lijn’ werden partijen uit het sociaal domein, welzijn en eerste lijn uitgenodigd. Bij de sessies van de werkgroep ‘gezond ouder worden’ waren dat afvaardigingen van ouderenzorg, eerstelijn, gemeenten, sociale teams, vrijwilligersorganisaties, de GGD en woningcoöperaties. En bij ‘mentale weerbaarheid en gezondheid’ ging het om GGZ, eerste lijn, sociaal team, gemeenten, beschermd wonen, jeugdzorg, scholen en ervaringsdeskundigen.

Samenvatting naar U16

Vervolgens is op basis van alle 0.6-versies een samenvatting opgesteld vanuit de vier subregio’s (Utrecht stad, ZOU, Lekstroom, Noordwest) op U16-niveau. In deze samenvatting zijn 40 transformaties benoemd.

Bijeenkomsten U16 en werkgroepen

Hierna volgde een klankbordbijeenkomst op U16-niveau en ging de subregio vervolgens verder met een vierde werksessie. Hierin kwamen de drie werkgroepen bij elkaar om samen de overlap te duiden tussen de thema’s en de (inmiddels) 0.8-versie aan te scherpen.

Tijdens de bestuurlijke klankbordgroep IZA en de bestuurlijke netwerktafel IZA werd een eerste schets van de prioriteiten van de opgaven gegeven. Uit het voorafgaande proces en ook tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er een grote overlap ligt in de opgaven ‘versterken eerste lijn en sociaal domein’, ‘gezond ouder worden’, ‘mentale gezondheid en weerbaarheid’, ‘acute zorg’ en ‘medisch specialistische zorg’. De opgaven en plannen lijken langs drie grote lijnen te lopen: de gezonde maatschappij, het versterken van lokale gezondheidsnetwerken en passende zorg.

Daarnaast zijn er nog veel meer bewegingen die we moeten maken en is een aantal randvoorwaarden nodig zoals goede digitale infrastructuur, het zorgen dat inwoners en hulpverleners digitaal vaardig zijn en een arbeidsmarkt met voldoende goede professionals die in een fijne omgeving werken en zich kunnen ontwikkelen.

Naar 0.9-versie

Op 8 november was de laatste (en gezamenlijke) bijeenkomst met de drie regionale werkgroepen in ZOU. Hier werd met elkaar de overlap tussen de drie thema’s besproken en had men de gelegenheid om input te geven. Met deze input hebben we de 0.9-versie opgesteld met daarin de overkoepelende ambitie: voorkomen waar mogelijk, zelf waar het kan, hulp waar nodig en zorg waar noodzakelijk. Wat hier precies onder wordt verstaan verschilt per werkgroep, maar deze strekking wordt door alle drie omarmd.

Vervolg

In de week van 12 december volgt de definitieve besluitvorming in de collegevergaderingen. En eind december zal het regioplan op U16-niveau worden vastgesteld.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.